Logo Load&GO +48 730 570 883

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.loadandgo.app (dalej jako: „Serwis”) jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, 34 – 120, ul. Batorego 35. tj. Usługodawca.

  Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  • adres e-mail: iod@donedeliveries.com
  • nr telefonu: 733 573 011
 1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez Użytkownika działań.
 2. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, do których należą imię, nazwisko, adres siedziby, NIP, adres poczty elektronicznej, telefon, lokalizacja, jak również inne – niezbędne dla realizacji celu portalu.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. Zawarcia i wykonania umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w stosunku do stron umowy, tj. „wykonanie umowy”.
  b. Archiwizowania dokumentów. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. „obowiązek prawny”. Administrator ma obowiązek prawny (wynikający z konkretnych przepisów np. podatkowych) archiwizowania dokumentacji.
  c. Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”, którym jest podnoszenie standardów obsługi Użytkownika.
  d. Dla celów statystycznych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”, którym jest posiadanie informacji o statystykach, co pozwala na usprawnienie działalności Serwisu. Te dane są anonimizowane zawsze, kiedy do możliwe.
  e. Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy lub w innej formie, w tym przechowywanie udzielonych odpowiedzi (zgodnie z zasadą rozliczalności RODO).
  f. Przesyłania informacji marketingowych/handlowych (w tym w ramach newslettera). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”, którym jest przesyłanie zasubskrybowanego newslettera, jak również doręczanie personalizowanych informacji o nowościach, wydarzeniach, promocjach itp. oferowanych przez Administratora lub jego Partnerów.
  W celu przesyłania takich informacji, Administrator korzysta z numeru telefonu oraz adresu e-mail wskazanych przez Użytkownika, na podstawie odrębnie wyrażonych przez niego zgód, w myśl przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Te zgody można w każdym czasie wycofać kontaktując się z Administratorem, co jednak nie wpływa na okres przed ich cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usług Serwisu.
 6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
  a. czas niezbędny do realizowania usług Serwisu,
  b. czas wykonywania obowiązków prawnych,
  c. czas, po którym przedawnią się roszczenia,
  d. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  e. czas do momentu wycofania zgody,
  f. czas zaprzestania wydawania newslettera.
 7. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w tym:
  a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających Serwisu – oprogramowanie, aplikacje, w tym obsługujących system teleinformatyczny, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  b. innym administratorom np. Partnerom, operatorom płatności elektronicznych, kurierom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług powiązanych lub krajowym uprawnionym organom państwowym.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:
  a. prawo dostępu do danych osobowych,
  b. prawo do sprostowania danych osobowych,
  c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  f. prawo do cofnięcia zgody (kiedy została udzielona), co nie wypływa na okres przed jej cofnięciem,
  g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Użytkownik, który zamierza skorzystać z ww. praw, powinien się skontaktować z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w pkt. I.
  h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.